Nu in de salon de After Summer Treatments. Lees hier er alles over!

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Tip Top Beauty & Pedicure Salon en de cliënt waarop Tip Top Beauty & Pedicure Salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialiste van Tip Top Beauty & Pedicure Salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden vermeld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Tip Top Beauty & Pedicure Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste van Tip Top Beauty & Pedicure Salon zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Tip Top Beauty & Pedicure Salon melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Tip Top Beauty & Pedicure Salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. Immers kan er in die korte periode geen andere cliënt uw plaats innemen
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de betreffende behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 5. Tip Top Beauty & Pedicure Salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 1 tot en met 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 7. In overleg met de cliënt zal er een behandeling plaatsvinden. Bij bepaalde behandelingen krijgt u advies mee, u dient dit op te volgen zodat hiermee klachten voorkomen kunnen worden. De cliënt kan op deze manier tevens optimaal genieten van de behandeling.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór of bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het betreft hier allergieën, medicijngebruik, roken, drugs, alcohol etc.
 2. De schoonheidsspecialiste neemt alleen de persoonlijke gegevens van de cliënt op die echt noodzakelijk zijn en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een digitaal klantenbestand. Deze zijn beschermt met de A.V.G. wet.
 3. Als u een behandeling wilt gaat u akkoord dat Tip Top Beauty Pedicure Salon alleen u gegevens noteert die nodig zijn voor de behandeling.
 4. Tip Top Beauty Pedicure Salon zal u vanaf 1-5-2018 eenmalig schriftelijk toestemming vragen of uw NAW-gegevens te mogen noteren, digitaal en op een behandelkaart. Daarop wordt ook aangegeven of u post, e-mail, What’s App, facebook berichten wilt ontvangen of niet.
 5. Cliënt mag altijd schriftelijk aangeven als hier geen prijs (meer) opgesteld wordt of als deze uit het systeem van Tip Top Beauty Pedicure Salon verwijderd wil worden.
 6. Wilt de cliënt geen gegevens vastgelegd hebben dan mag de cliënt zijn/haar gegevens zelf mee naar huis nemen. Hij/zij dient deze wel zelf mee te nemen naar behandelingen. Anders kan er geen behandeling plaatsvinden.
 7. Cliënten hebben te allen tijden recht om hun persoonlijke gegevens in te zien u kunt dit schriftelijk aanvragen.
 8. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 9. De vertrouwelijke gegevens zullen 2 tot 10 jaar worden bewaard, hierna zullen de gegevens worden vernietigd.
 10. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 11. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 12. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

 1. Tip Top Beauty & Pedicure Salon vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en op de website. Eventuele drukfouten onder voorbehoud.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling en/of producten contant of met pin aan de schoonheidsspecialiste Tip Top Beauty & Pedicure Salon.
 5. Schoonheidsspecialiste van Tip Top Beauty & Pedicure Salon zorgt voor een juiste factuur.
 6. Er zal een betalingsherinnering worden verstuurd indien geen betaling is ontvangen binnen 14 dagen. Als daarna nog niet wordt betaald dan zal Tip Top Beauty & Pedicure Salon een deurwaarde inschakelen.
 7. Er kan altijd contact opgenomen worden met Tip Top Beauty & Pedicure Salon voor een optie om in termijnen te betalen. Dit zal alleen gebeuren in noodgevallen en indien wordt aangetoond dat men niet in de gelegenheid is om te betalen. Dit zal schriftelijk aangevraagd moeten worden bij Tip Top Beauty & Pedicure Salon.

6. Aansprakelijkheid

 1. Tip Top Beauty & Pedicure Salon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Tip Top Beauty & Pedicure Salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte Gegevens mochten deze onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding, allergieën, ziekten.
 2. Tip Top Beauty & Pedicure Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontstaan, zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Tip Top Beauty & Pedicure Salon. Tip Top Beauty & Pedicure Salon Zal binnen 10 werkdagen een adequaat antwoord geven op de ingediende klacht.
 2. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Tip Top Beauty & Pedicure Salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 3. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Tip Top Beauty & Pedicure Salon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of in zijn geheel vergoeden, afhankelijk van de aard van de klacht.
 4. Indien Tip Top Beauty & Pedicure Salon en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan een mediator of aan de rechter.

8. Garantie

 1. Tip Top Beauty & Pedicure Salon geeft de cliënt 2 dagen garantie op de behandeling en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien:
 3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
 4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 5. De cliënt verschillende producten door elkaar gebruikt dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten.
 6. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet / of ten dele heeft opgevolgd.
 7. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 8. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Ook zullen er adviezen gegeven worden over: niet naar sauna binnen
48 uur , niet zonnen voor bepaalde tijd, geen panty’s te dragen, zonnecrème te gebruiken , geen scrub ,na bepaald behandelingen etc.

9 . Beschadiging en/of diefstal

 1. Tip Top Beauty & Pedicure Salon heeft het recht om aan de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten aantoonbaar beschadigd heeft.
 2. Tip Top Beauty & Pedicure Salon zal diefstal altijd melden bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Tip Top Beauty & Pedicure Salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Ernstige onbehoorlijk gedrag zal te allen tijden gemeld worden bij de politie.
 4. Bij Tip Top Beauty & Pedicure Salon wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en de HAM code voor de pedicure
 5. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

11. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Tip Top Beauty & Pedicure Salon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Tip Top Beauty & Pedicure Salon en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg over de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.Geheimhouding

 1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de gevolgde behandeling(-en).
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 3. Ook zal de cliënt alles wat van vertrouwelijke aard is of wat kan worden aangenomen als zijnde vertrouwelijk, niet met derden bespreken.